Voorwaarden

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie 1 op de 10 wint € 50,- (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de april campagne 2019; één jaar lang € 100.000,- voor u en uw buren.
 3. De Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

 

Actie & Deelname

 1. Iedere deelnemer aan de actie maakt via de tijdens de Actieperiode gecommuniceerde kanalen waaronder - maar niet gelimiteerd - tot DM’s, e-mails en verschillende online kanalen zoals social en display. Na het kopen van een (extra) lot binnen de actieperiode op postcodeloterij.nl/elkemaand kans op € 50,-. De Actie wordt automatisch gestopt na 20.000 transacties binnen deze Actie.  
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 3. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 5. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Postcode Loterij. Iedere 10e aanmelding voor deze Actie ontvangt € 50,-. Om kans te maken dien je met een (extra) lot mee te gaan spelen met de Postcode Loterij.
 6. De looptijd van de Actie is van zaterdag 30 maart 2019 tot dinsdag 30 april 2019, 15.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen.
 7. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 3 loten ten behoeve van het meespelen aan de Postcode Loterij activeren.
 8. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:

 

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
  Prijs waarde p/st Aantal
       
  € 50,- € 50,- 2.000

  - De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 100.000,-.
  - De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Postcode Loterij.
 2. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;
  - de Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
  Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 24.
 3. De Postcode Loterij Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: de te winnen bedragen kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de bedragen al gevallen kunnen zijn op het moment dat u instapt.
 4.  De winkans is ingeschat op 1 op 10. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 5. De winnaars ontvangen het geldbedrag uiterlijk 6 weken na eerste succesvolle incasso op het bij de Postcode Loterij bekend bankrekeningnummer.
 6. De uitslagen zijn vanaf dinsdag 11 juni 2019 terug te zien op postcodeloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 7. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de Postcode Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.
 8. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Postcode Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 9. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 10. De Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 11. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 12. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 13. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 14. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 16. De Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.

 

Aansprakelijkheid

 1. De Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Postcode Loterij.
 2. De Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

 

Overmacht

 1. De Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

 

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

 

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 10 10 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Postcode Loterij.

 

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.